Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ


            ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ
Να βρείτε και να αναγνωρίσετε πλήρως (εισαγωγή, εκφορά, συντακτικός ρόλος) τις δευτερεύουσες  ονοματικές προτάσεις στα παρακάτω παραδείγματα:


ξ ν νθυμεσθαι χρή, πς καστος μν διέκειτο κα τίνα γνώμην εχεν.
μως δε πειρσθαι πως σζώμεθα.
πορες ε διδακτόν (στιν) ρετή.
Βούλομαι τοίνυν [
μς] μετ παρρησίας ξετάσαι τ παρόντα πράγματα τ πόλει, κα σκέψασθαι τί ποιομεν.
λογιζόμην, τι κα τούτου το νδρς γ σοφώτερος εμί.
Δέδοικα μ
σθενς τελευτήσ.
Πρ
τον μν ατ μν τοτο γενέσθω τεκμήριον, τι κατεγνώκει ν ατο Λυσιθείδης.
φοβήθησαν μ κα π σφς χωρήσ στρατός.
Σκέψαι
ἐὰν τόδε ρέσκ.
Δ
λον ον στ τι οκ ν προέλεγεν, ε μ πίστευεν.
νρ τν πελταστν λεγεν τι γιγνώσκοι τν φωνν το νθρώπου.
Κρος πυνθάνετο δη ατν κα πόσην δν διήλασαν κα ε οκοτο χώρα.
Ν
ν ον φοβούμεθα μ τ κράτιστα πωλέσαμεν.
Οκ χω τί λέγω.
γγέλθη τος στρατηγος τι φεύγοιεν π το δήμου.
Θαυμάζω πότερα
ς κρατν βασιλες ατε τ πλα ς δι φιλίαν δρα.
μες δ’ νθυμεσθε, νδρες δικασταί, τι νομοθέτης οδεμίαν ργ συγγνώμην δίδωσιν.
Ξενοφν ρωτ Κρον ε τι παραγγέλλει.
Δλόν στιν τι οκ ν προλεγεν, ε μ πίστευεν ληθεύσειν.
Διηρώτα τ
ν Κρον πότερον βούλοιτο μένειν πιέναι.
ρετο ,τι τ σύνθημα εη.
βουλεύοντο πς ν τν μάχην συμφορώτατα ποιήσαιντο
Νν ον φοβούμεθα μ τ κράτιστα πωλέσαμεν.
Κίνδυνός
στι μ δμος πόληται.
Σχεδν γίγνωσκον τι εη που πλησίον τ στράτευμα τν πολεμίων.
γ δ’ ατ τοτο φοβομαι, μ δι τν πειρίαν ο δυνηθ δηλσαι περ τν πραγμάτων μν.
Λέγουσιν ο
σοφισταί ς οδν δέονται χρημάτων.
 Ο
γρ γγέλθη ατος τι τεθνηκότες εεν.
 
τύγχανον λέγων τι πολλα κα καλα λπίδες μν εεν σωτηρίας.
Λέγω τοτο, ς μες ο καλς ρτε.
γ δ οκ γνο τοθ’ τι ν ργ ποιεσθε τος στάτους επόντας.

γνωσαν τι κενς φόβος εη.
σηγγέλθη ατος ς εη πόλλωνος ξω τς πόλεως ορτή.
Ο λληνες σθοντο τι βασιλες ν τος σκευοφόροις εη.
Φρύνιχος
γνω τι σοιτο λόγος περ τς λκιβιάδου καθόδου.
παγγέλλετε τι νικμεν βασιλέα.
κατήγορος λέγει ς ρα βριστής εμι 
Κα τοτο μν οκ γνο, τι οδέν μοι ρκέσει δε βωμός.
Οδα τι πάντες ν μολογήσαιτε.
Δλόν στι τι Σωκράτης οδν δικε.
σασιν οδν ν λέγουσιν.
λαβεν πλίτας, ο πάντες γαθο σαν.
Δύναιτο δ’
ν τις μεταδιδόναι μ χει;
νθάδε οδες πάρεστιν σων καλς ποίησα.
πόλις βλάπτεται φ’ σων οκ πιθυμοσιν ερήνην.
 
ν τις Φιλλίδας, ς γραμμάτευε τος πολεμάρχοις.
στιν δίκης φθαλμός, ς τ πάνθ' ρ.
μς πάππος κάλλιστος ν Μήδων, σων όρακα.
Κα
φράζουσιν λέγει.
Μαίνεται ς εχεται θανεν. 
Ερηχ’ νομίζω συμφέρειν.
στις ατν φιλε μετ’ μο μαχέσθω.
Ξενοφ
ν γραψεν, ς στρατηγς ν.
 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου